פרטיות וסייבר

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018

הצעת חוק ממשלתית [1206] שייעודה המוצהר הוא לשפר את יכולות הפיקוח והאכיפה להבטחת קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות, הנוגעות לפרטיות במאגרי מידע. הצעת החוק פורסמה בעבר [הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 12)(סמכויות אכיפה), התשע"ב-2011] והוחל עליה דין רציפות. זה פרסומה השני, בשינויים קלים, שעיקרם בהוספת פרק ד'2 להצעה שעניינו פיקוח ובירור מנהלי בגופים בטחוניים.

תקשורת

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – צבירת יחידות של שירותי גלישה באינטרנט באמצעות רט"ן), התשע"ח–2018

הצעת חוק פרטית [פ/5080/20] של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס ואח', המבקשת לאפשר צבירה של יתרת חבילת הגלישה שלא נוצלה על-ידי המנוי, כך שהיתרה הלא מנוצלת תעבור למכסת חבילת הגלישה של החודש העוקב.

הצעות חוק דומות, שנועדו לאפשר צבירה של יתרות חבילות הגלישה הסלולאריות מחוץ לישראל, הוגשו במהלך הכנסת ה-19 על-ידי חבר הכנסת נחמן שי [פ/2461/19] וחבר הכנסת ...

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 60)(איסור גביית עמלה בעד עסקת מכר מרחוק שנעשתה באינטרנט), התשע"ח-2018

הצעת חוק מטעם הכנסת [765], המבקשת לקבוע כי בעסקת מכר מרחוק שנעשית באמצעות האינטרנט, העוסק לא יגבה מהצרכן עמלה עבור ביצוע העסקה, אלא אם הוא גובה עמלה באותו סכום או שיעור עבור מכירת נכס או שירות זהים בעסקה שאינה עסקת מכר מרחוק.

מסחר אלקטרוני

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הגברת התדירות של משלוח חשבונית), התשע"ח–2018

הצעת חוק פרטית [פ/5210/20] של חברת הכנסת מירב בן ארי ואח', המבקשת לקבוע כי היכן שנתן צרכן לעוסק את הסכמתו לשלוח פירוט תשלומים בדרך ממוחשבת, תישלח החשבונית אחת לחודש למען הממוחשב, במקום אחת לשישה חודשים כפי שקובע החוק כיום.